De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2015

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 16 OKTOBER 2015,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 17 okt. 2014.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2014/2015.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2014/2015 en begroting 2015/2016.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Joop v. Rijn, dhr. Kees Pos en dhr. Peter Veerman als reserve.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren: H. Wammes, M. Koster, L. van Vliet, P. Vermeulen, P.H. van Bennekom, S. de Kwant. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 6 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Statuten.

10. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.


Vrijwilligers voor het sloten kunnen zich opgeven bij dhr. Jan Kemphorst, j.kemphost@hotmail.com , vanaf 23 okt. elke zaterdag.Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps