De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2014

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 17 OKTOBER 2014,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.


3. Vaststellen notulen jaarvergadering 11 okt. 2013.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2013/2014.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2013/2014 en begroting 2014/2015.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Joop v. Rijn, dhr. Kees Pos en dhr. Peter Veerman als reserve.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: dhr. D. Blom, dhr. J. van Ruitenbeek en mevr. A. Groenen, deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.

Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 2 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.

Vrijwilligers voor het sloten kunnen zich opgeven bij dhr. Jan Kemphorst, j.kemphost@hotmail.comMet vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps