De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2013

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 11 OKTOBER 2013,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 okt. 2012.

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2012/2013.

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2012/2013 en begroting 2013/2014.

5. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Gerard Koelink , dhr. Piet Koster en dhr. Joop van Rijn als reserve.

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: dhr. D. Pos, dhr. J. Kemphorst en dhr. G. Klarenbeek, deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen. Tevens treedt volgens rooster af dhr. H. Meester; hij heeft kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt de vergadering voor dhr. Robur Schouten als nieuw bestuurslid te benoemen. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 2 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

7. Pauze.

8. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.

 

VERZOEK TOT CONTRIBUTIEBETALING. BETAAL UW CONTRIBUTIE A.U.B. OP TIJD.
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
 

We zien uw contributie graag voor 16 november 2013 tegemoet op ING rekeningnummer 2252294 onder vermelding van uw volledige adresgegevens.

U ontvangt uw contributiekaart pas als de contributie betaald is. Indien u na 20 december betaalt, kunt u uw contributiekaart ophalen in het clubgebouw, als de ijsbaan geopend is.

Voor een gezin bedraagt de contributie € 10,-. Voor een lid ouder dan 16 jaar € 7,50 en voor seniorleden, ouder dan 65 jaar, € 4,- .

De seniorleden zijn voor dit bedrag niet verzekerd bij de KNSB. Mocht u dat wel willen, verzoeken wij u € 2,- extra over te maken.

Om eventuele communicatie in verband met o.a. betalingen snel te kunnen voeren, stellen wij het zeer op prijs uw e-mail adres, of wijziging daarvan, te vernemen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw e-mail adres door te geven aan de secretaris: h.wammes3@upcmail.nl ? Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt. Wanneer u dit al gedaan heeft, is dit niet meer nodig.

Wilt u ook eens mee doen aan het zgn. sloten? Geef u na de vergadering op bij Jan Kemphorst, of via zijn emailadres: j.kemphorst@hotmail.com

Met vriendelijke groeten:

Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps