De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 132ste algemene ledenvergadering, tevens 127ste jaarvergadering, welke is gehouden op 17 oktober 2014 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de RK kerk te Ankeveen.

Aanwezig:

Peter van Bennekom (voorz), Dick Blom (penningm), David Pos, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Jan Kemphorst, Gerard Klarenbeek, Sander de Kwant, Robur Schouten.

Totaal aanwezig: 102 personen. Inclusief het bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van:

Hans Wammes (secr), Willem Buunk, Goos Glijn, Cor van Schaik, Wim Bornhijm.

Ingekomen stukken: 2: Verslag kascommissie.
Berichten van verhindering.

1. OPENING.
De voorzitter verwelkomt alle leden, vrijwilligers en bestuur op de algemene ledenvergadering, die voor de 132ste keer gehouden wordt. Dit is tevens de 127ste jaarvergadering. 

Hij geeft aan, dat we wederom een teleurstellende winter gehad, maar toch moet het bestuur altijd paraat staan.
Achter de schermen is het bestuur druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw logo. Het logo is in gebruik genomen op het briefpapier, op de website en op de nieuwe jassen voor het bestuur, die intussen zijn aangeschaft.
Voor de nieuwe verkeerssituatie aan de Loodijk zijn nieuwe bewegwijzeringsborden gemaakt, evenals voor de Herenweg en de Franse Kampweg.
Elk jaar is er een overleg moment met voor het verkeersplan. Hierin denken verschillende partijen mee. We kunnen het Stichts en Hollands End in twee richtingen blijven gebruiken, zolang er geen calamiteiten ontstaan.
De website met schaatsinformatie, zoals parkeerplekken, baan open, is gericht op een koppeling met smartphone en tablet. Een woord van dank is op zijn plaats voor Marc en Ruud.
Voor de Dammerkade is een nieuwe verkoopkeet gerealiseerd.
Traditie getrouw houden we aan het eind van de opening even een moment van stilte voor de overledenen uit het dorp. Dit keer met een extra accent op de heer ome Co Bos. Onze erevoorzitter.

2. VASTSTELLEN NOTULEN JAARVERGADERING 11 OKT. 2013.
De heer Wammes heeft de notulen van het jaarverslag keurig verzorgd en Annie leest ze aan de vergadering voor.
Er zijn geen vragen. De notulen worden vastgesteld.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2013-2014.
Ook dit verslag is prima verzorgd door de heer Wammes en Annie leest het wederom aan de vergadering voor.
Ook hierover zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER SEIZOEN 2013-2014.
De heer Blom reikt nog enkele exemplaren van het financieel jaarverslag uit. De heer Blom geeft aan hoe de financiële huishouding is gedaan. 

Balans. Een aantal onderwerpen, die de revue passeren zijn; de inventaris van het gebouw wordt in 5 jaar afgeschreven, hoe staat het met de liquide middelen, welke vorderingen zijn er nog. Het eigen vermogen is positief. Hierover zijn geen vragen.
Exploitatie: Dit jaar is ruim 9000 ontvangen uit contributie en sponsering. De uitgaven waren iets meer; onder andere voor de verkeersborden, de jassen en de nieuwe keet. Ook is er geïnvesteerd in een medaille machine.
Vragen vanuit de vergadering.
Waaronder zijn de verkeersborden geboekt?
Onder Plassentochten.
Begroting: De begroting wordt uitgelegd.
Vraag: Bedragen onder vaste activa komen niet overeen.
De boekwaarde 30 juni 2014 moet 23905 zijn. Is een slip of the pen, want als je de bedragen optelt, klopt het wel. Dank aan de attente vragensteller.
Vraag: De verhuur van het gebouw is duidelijk minder. Waarom niet meer verhuren?
Intensiever verhuren is niet mogelijk in verband met eerlijke concurrentie, geluidsoverlast. Officieel mogen we twee evenementen organiseren, die hebben we al in gebruik voor de SOFA en Ankeveen Artistique. We hebben een contract met Natuurmonumenten waarin omschreven staat dat feesten en de verhuur aan mensen van buiten niet geoorloofd is.
Vraag: Vaak wordt het terrein gebruikt door derden, die de elektra gebruiken van de club. Hiervoor ontvangen jullie niets.
Wij zien de ijsclub als een lid van de gemeenschap en schenken dit aan de gemeenschap. De mensen, applaudisseren voor deze manier van denken.
De vergadering applaudisseert voor het voortreffelijke financiële jaarverslag.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE.
De heren Joop van Rijn en Cees Pos hebben afgelopen maandag de kascontrole gedaan van de Ankeveense IJsclub. De heer Van Rijn complimenteert Dick voor de goede financiële huishouding en leest het verslag voor. 

Alweer lopen we voorbij aan het voorstellen aan de leden van de vergadering te vragen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dank aan Piet. Na dit hersteld te hebben, gaat de vergadering akkoord en wordt het vastgesteld.

6. BESTUURSVERKIEZJNG.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en degene, die zich nu nog aanmeldt is helaas te laat. Wij zijn blij door te kunnen gaan met deze leden van het bestuur in ieder geval voor 3 jaar.

7. PAUZE.
De voorzitter biedt iedereen een drankje aan namens de Ankeveense IJsclub. Daarnaast krijgen we van het nieuw te openen restaurant aan de Loodijk 27 een hapje, wat er goed ingaat. De uitbuiters hopen ons allen binnenkort in hun restaurant te mogen ontmoeten, waar ze uit allerlei keukens gerechten serveren. (Chinees, Japans, Aziatisch en ook Nederlands)

8. OVERIGE BESTUURSMEDEDELINGEN.
25 oktober organiseert Natuur Monumenten een natuur dag, waar b.v. bomen worden gerooid. Iedereen is van harte welkom. 

Er is een medaillemachine aangeschaft, die na veel heen en weer georganiseer, nu werkt. (Applaus) Hierbij hebben David en Johan een grote rol gespeeld. Na de vergadering zullen Johan en David een demonstratie geven.
Ook dit jaar hebben we voorafgaand aan de jaarvergadering weer gekeken naar leden, die 50 jaar lid zijn, wat op zich al een felecitatie waard is. Degenen, die vorig jaar niet aanwezig waren, worden ook nu wederom genoemd. Dit zal vanaf nu jaarlijks gebeuren. De aanwezige jubilarissen ontvangen van onze voorzitter een speld en een bos bloemen, die nog net op tijd aangevoerd werden. Jubilarissen, die zich tijdens vergadering aanmelden, zullen meegenomen worden met het bestuur en hier komen we de volgende jaarvergadering op terug.

9. RONDVRAAG.
Meneer Schouten: de parkeerplaats aan de Loodijk is fantastisch gedraineerd.
Peter van Heumen: De verlichting op het pad vertoont in de nabijheid van het clubgebouw nogal donkere plekken. 

We zoeken naar een oplossing.
Hans Hof: Het bestuur heeft nu nieuwe jassen. Is het ook niet een idee om voor het barpersoneel identieke shirt te kopen. Er is weinig afschrijving en voldoende geld.
We hebben dit binnen het bestuur besproken. Op dit moment willen we het geld niet over de brug gooien, maar als er weer een toertocht komt, bestellen tijdig T-shirts of polo‘s.
Harry Meester: Is het wel zo’n goed idee samen met Natuurmonumenten de Polder in te gaan om bomen te rooien? Waar laten ze het hout. Dit moet niet in het water komen.
We willen een goede samenwerking met Natuur Monumenten. Het is eigenlijk een initiatief van Natuur Monumenten zelf. Wij hebben een min of meer ondersteunende functie. We zullen in de gaten houden wat er met het gerooide hout gebeurd.
Meneer Sikking: Hier rond kijkend zie ik weinig jeugd. Het is belangrijk jeugd bij het bestuur te hebben en ook jeugdactiviteiten.
We hebben al een aantal jongere bestuursleden. Als er een ijswinter komt zullen we ons ook buigen over jeugdactiviteiten. Misschien jeugdige vrijwilligers voor de jeugd.
Meneer Dijs: Bedankt voor de ontvangen sponsering voor het ijs in Nederhorst den Berg. Hij nodigt alle bestuursleden en leden uit om een kijkje te komen te nemen om te zien hoe het draait in de ijshal van Nederhorst den Berg. Daarnaast een compliment voor de materiaalruimte van onze ijsclub.

10. Sluiting.
Allen dank voor uw komst en we hopen elkaar volgend jaar na een echte ijswinter weer hier te mogen ontmoeten. 

Babbel nog gezellig even na met een drankje tegen een vriendenprijsje.
De loterij verloopt vlot. Dit jaar geen prijzen voor de bestuursleden.
Voor het sloten kunt u zich aanmelden bij Jan Kemphorst. Vele handen maken licht werk.
De medaille machine krijgt veel kijkers.


Annie Groenen.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps