De ijsbaan is gesloten

(foto's van de vergadering kunt u hier bekijken)
Notulen van de 130ste algemene ledenvergadering, tevens 125ste jaarvergadering, welke gehouden is op 12 oktober 2012 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K. kerk te Ankeveen.


Aanwezig:

David Pos (voorz.), Hans Wammes (secr.), Dick Blom (penningmeester), Annie Groenen, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Peter Vermeulen, Jan Kemphorst.

Totaal aanwezig: 107 personen, inclusief bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van: de heren Co Bos, Gerard Klarenbeek, Frans van Ginkel, Carel Veenman, Sjaak van Bennekom, Henk van Wessel en Kees de Groot.

Ingekomen stukken: 1, van de kascommissie.


1. Opening.

Het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd bij de club en in het dorp. De secretaris zal daarover in zijn verslag uitweiden, maar ik kan het niet laten al wat te noemen.
Op 27 jan. 2012 is er een prachtige receptie voor genodigden gehouden, waarop wij de Koninklijke Erepenning mochten ontvangen en mooie woorden voor onze ijsclub en ons dorp zijn gesproken.
Het schot bij de molen is nu beweegbaar gemaakt door Waternet en we konden het net voor de vorst openen. Het werkt prima en we kunnen nu doorschaatsen en vegen.
We hebben van 5 feb. t/m. 12 feb. 8 fantastische ijsdagen gehad, inclusief 3 dagen toertocht met 14300 deelnemers. Daarbij elke namiddag een live-uitzending van de E.O. met hun IJsjournaal, met o.a. Thijs van den Brink.
Het NK marathon op natuurijs ging net aan onze neus voorbij.
Rond Koninginnedag vier dagen feest, met de start op vrijdag met de opvoering van de musical ICE door de VSK.
Op zaterdag is er een gezellige dorpsbruch gehouden en een sportmiddag met oud-marathonschaatsers. ‘s Avonds is er een feestavond gehouden met medewerking van enkele oud-marathonschaatsers.
Op zondag is het shanty festival van het Havenloos Mannenkoor gehouden en de receptie voor leden, waar ook het jubileumboek met dvd aan de leden is uitgereikt. Een staaltje vakmanschap wat daar verricht is. Hierna volgde de Sofa en ook de maandag is door hen verzorgd.
Mensen, heel veel dank voor de gezelligheid en inzet, zeker door de vier verenigingen en het organiserend comité.
De voorzitter vervolgde met de vraag één minuut stilte te houden voor de overleden mensen uit ons dorp:
Harry van Bennekom,  2011,
Hans Burgers,  jan. 2012,
Mevr. Booy,  feb. 2012,
Mevr. v. Rijn,  sept.2012,
Dhr. De Winter,  sept. 2012

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 oktober 2011.

De secretaris leest de notulen aan de vergadering voor. Hierover zijn geen vragen en worden de notulen goedgekeurd.


3. Jaarverslag secretaris seizoen 2011/2012.
De secretaris meldt dat het verslag op de website te lezen is en leest dan, zoals gewoonlijk, zijn verslag aan de vergadering voor. Het verslag wordt middels applaus goedgekeurd.


4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2011/2012 en begroting 2012/2013.
De penningmeester licht het uitgedeelde rapport betreffende de jaarrekening 2010/2011 toe en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, met de woorden: “Zijn er nog vragen, ik dacht het niet”.
Hierop werden er geen vragen gesteld.
Ook over de begroting werden geen vragen gesteld en werd het verslag van de penningmeester onder applaus goedgekeurd.


5.Verslag kascommissie.

De secretaris leest het verslag van de kascommissie voor, waarin naar voren komt dat de duidelijkheid en overzichtelijkheid gewaardeerd worden en waarin de commissie het bestuur verzoekt, de vergadering voor te stellen, de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Tot reservelid van de kascommissie wordt gekozen dhr. Joop van Rijn.


6. Bestuursverkiezing.

De, volgens rooster, aftredende bestuursleden Hans Wammes, Martin Koster, Leon van Vliet en Peter Vermeulen worden herkozen .

De voorzitter licht de uitbreiding van het bestuur toe. Hij geeft aan, dat hij als voorzitter aftreedt , maar wel als bestuurslid aanblijft. Hij is tevens voorzitter van de Klassiekers en beide functies zijn niet meer met elkaar te verenigen. Hij stelt de beoogde voorzitter, dhr. Peter van Bennekom voor en daar er geen tegenkandidaten zich hebben aangemeld, is dhr. Van Bennekom nu de nieuwe voorzitter van de A.IJ.C.

Daar er statutair een oneven aantal bestuursleden moet zijn, wordt een dertiende bestuurslid toegevoegd in de persoon van Sander de Kwant.

David roept beide heren naar voren en stelt hen aan de vergadering voor. Vervolgens beschrijft hij de nieuwe voorzitter als iemand die hart heeft voor het schaatsen, zelf een goed schaatser is, geboren en woonachtig is in Ankeveen en het afgelopen seizoen al behoorlijk actief is geweest in de club, o.a. met het tot stand komen van het jubileumboek. Sander is een goede werker en kleinzoon van twee opa’s, Joop Veenman en Wim de Kwant, die hun sporen in de ijsclub verdiend hebben.

Hierna bedankt Peter de vergadering en het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en deelt de vergadering mee vereerd en blij met zijn nieuwe functie te zijn.


Pauze.
Tijdens de pauze wordt de aanwezigen een consumptie aangeboden door het bestuur.


7. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen

De waarnemend voorzitter, David Pos, vraagt de vergadering of men tijdens het ijs melding wil maken van loslopende honden bij bestuur of politie. Dit omdat deze honden een gevaar vormen voor schaatsers en dieren in de wei, zoals schapen. Het afgelopen seizoen zijn er schapen verwond en doodgebeten.
Vervolgens bedankt hij allen, die het hele jaar door in en rond het gebouw hebben gewerkt om alles in topconditie te houden.

De volgende middelen zijn er in het afgelopen jaar aangeschaft:

Een professionele geluidsinstallatie.

  • Een schuif-veeg machine.
  • Communicatiemiddelen voor bestuur en EHBO.
  • Graveermachine om medailles te voorzien van afstand en jaartal.
  • Schaftwagen voor de Dammerkade.


De leden, die 50 of meer jaar lid zijn worden gehuldigd met bloemen en een speldje:

Jan Splinter.

  • Theo Hageman.
  • Cors Groeneveld.
  • J.V. van Laere uit Nederhorst den Berg.


Vanuit de zaal worden nog twee jubilarissen gemeld:


Maas Sikking.

  • Aad van der Pauw.

    Ook zij kregen de versierselen, behorende bij het 50-jarig jubileum.


Niet aanwezig waren de heren J.Kuivenhoven en J van Schaik. Zij zijn volgend jaar weer aan de beurt.


Na deze huldiging grijpt de secretaris de kans om de scheidende voorzitter toe te spreken en ook hem een bos bloemen en een cadeau in de vorm van één van de foto’s, die in het kader van het 125-jarig jubileum gemaakt zijn, aan te bieden.


8. Rondvraag.
De eerste vragensteller had maar liefst 5 punten om aan de orde te stellen:

-       wanneer ik vroeg aan het hek ben, zie ik de 1ste baanveger meteen naar de molen of het Bergse Pad gaan om daar te schuiven. Dat is voor niet betalende leden. Als eerste moet de eigen baan gedaan worden. Hierop wordt geantwoord dat de baan altijd ’s avonds schoon wordt weggelegd.

-       Wanneer ik aan de poort mensen vraagt of ze lid zijn, antwoorden ze meestal met ja, of wij zijn lid, maar hebben geen kaart gehad. Dat kan niet gecontroleerd worden. Antwoord: dit is in het bestuur aan de orde geweest. Je krijgt je lidmaatschapskaart, wanneer je op tijd betaald hebt. We gaan ons best doen een alfabetische ledenlijst in het verkoophokje te hangen.

-       Op het parkeerterrein bij de baan zijn ongeveer 100 plaatsen. Er zijn leden die geen parkeergeld willen betalen, omdat ze lid zijn. Antw. We zullen een bord maken waarop aangegeven staat dat leden ook parkeergeld moeten betalen.

-       Kunnen de prijzen niet aangepast worden, zodat het makkelijker wordt geld terug te geven, afgeronde bedragen? Antw. Dit wordt in een volgende bestuursvergadering besproken.

-       We krijgen aan de poort veel complimenten van politie en ambulance voor het feit dat de hulpdiensten een dergelijke goede doorgang hebben.


Volgende vragensteller: Kan er een hekwerk met leuning komen bij het op en afstappen van het ijs bij een dijkje. Dit voorkomt veel valpartijen.

3e Vragensteller: Kan er bij de stempelinkt wat alcohol gedaan worden, dan blijft de inkt beter te verwerken.

4e : ik ben heel gelukkig met de nieuwe voorzitter. Het is mijn buurman, zodoende heb ik een korte lijn met hem. Ten tweede kan ik nu beter genieten van David in de marathon wereld.

Tenslotte: Iemand met een gebroken heup was zo tevreden over de behandeling dat hij spontaan € 50,- gaf voor een rondje tijdens de vergadering.

9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat hij eerst een oproep voor het sloten heeft gedaan en de verloting heeft aangekondigd.
Voorafgaande aan de verloting bedankt Annie de sponsoren voor hun gulle gaven en leest een lijst met namen op.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps