De ijsbaan is gesloten

ANKEVEENSE IJSCLUB.

Notulen van de 126ste ledenvergadering, tevens 121ste jaarvergadering, welke gehouden werd op 17 oktober 2008 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K.Kerk te Ankeveen.

Aanwezig: David Pos (voorz.), Hans Wammes (secr.), Linda Walrave (penningm.), Annie Groenen, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Gerard Klarenbeek,, Peter Vermeulen Bericht van verhindering: Jan Kemphorst.

Totaal aanwezig 81 personen, incl. bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van: Carel Veenman, Jan Veenman, Ben Berends, Ton Meester, Piet Koster, Wim Bornhijm, Peter van Heumen.


1. OPENING. De voorzitter opent de vergadering om ± 20.15 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 121ste jaarvergadering. Tevens een hartelijk welkom aan dhr. Dijst en dhr. Snel, voorzitter en secretaris van de IJsclub Nederhorst den Berg. In de W.W.W. is een leuk stukje geschreven over onze ijsclub, met een uitnodiging aan ieder uit de omgeving die deze jaarvergadering wil bijwonen. De voorzitter vraagt zich af hoe het nu, na 11 jaar ijs, verder moet. Vorig jaar heeft hij ook al aangegeven dat de kas daar erg onder te lijden heeft. Deze zomer hebben we zelfs even in het rood gestaan, hetgeen voor de nieuwe penningmeester niet echt fijn was. Een paar hoge posten, die elk jaar weer terugkomen, doen dan pijn. De verzekering van € 3200,- , de aflossing hypotheek van € 3900,- , rente € 1100,- en de afdracht aan de KNSB van € 1300,- zijn hier o.a. voor verantwoordelijk. Hiertegenover staan de inkomsten van de ledengelden en het gebruik van het gebouw door derden. De penningmeester zal daarover bij punt 3 verslag doen. Door het intensiever gebruik van het gebouw en het slechte weer is het pad erg modderig geworden. Binnenkort zal hier iets aan gedaan worden. De voorzitter spreekt vervolgens zijn dank uit naar alle mensen die voor de club in touw zijn, vrijwilligers, bestuursleden, sloters, schoonmakers en met name Harry Meester, die het terrein goed in orde houdt. In de acceptgirokaart is een foutje geslopen, niet voor 11 – 10 – 2007 , maar voor 2008 betalen. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen.


2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2007. De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.


3. JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2007/2008. De secretaris leest het jaarverslag op en de vergadering keurt het verslag onder applaus goed.


4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER SEIZOEN 2007/2008. De penningmeester neemt de cijfers door. Hierover zijn enkele vragen: - dhr. T. Veenman: ik hoorde de term “dooifonds”, wat is dit ? Het dooifonds is ingesteld door de KNSB en hieruit kunnen de natuurijsclubs een uitkering ontvangen tijdens vorstloze seizoenen. - dhr. H.Torsing: tussen de inkoop en opbrengst van de bar zit nauwelijks verschil, hoe kan dit? Vlak voor het opmaken van de boeken is er nog veel ingekocht. Volgend jaar zal dit anders zijn. - dhr. K. Pos: is de voorraad kaarten nog € 2500,- waard en zijn ze nog te gebruiken? De kaarten blijven in orde en behouden hun waarde. Ik heb al enige keren voor een verhoging van de contributie gepleit, de situatie wordt steeds nijpender, dus waarom niet een stapsgewijze verhoging van € 1,- of € 2,- De voorzitter antwoordt: Het clubgebouw is bijna betaald, de verlichtingspalen zijn betaald, de lampen zijn betaald enz. Dit is opgebracht door alle mensen die de club bijstaan, hier schaatsen en toertochten rijden, entree betalen. Het ledengeld is hierbij marginaal. We gaan dit bespreken als de nood echt heel hoog is. - dhr. W. Reimerink: van € 8,- naar € 10,- is 20 %, maar € 2,- wat is hier op tegen? De voorzitter: iedereen is vrij om meer over te maken. Allen dank voor uw opmerkingen. - dhr. Pos: de posities op de acceptgirokaart zijn met telebankieren niet te verwerken. Wordt verbeterd. De vergadering dankt de penningmeester onder applaus voor haar verslag.


5. VERSLAG KASCOMMISSIE. Dhr. Frank van Ruitenbeek leest de bevindingen van de kascommissie voor en meldt dat de boeken zijn goedgekeurd, waarmee hij de penningmeester decharge verleent voor het financieel beleid, onder dank voor de uiterst bekwame wijze waarop de boekhouding is gevoerd.


6. VERKIEZING KASCOMMISSIE. Aftredend is dhr. T. Boerse . De kascommissie bestaat uit: dhr. J. Punselie, dhr. F. van Ruitenbeek en dhr. P. Berkhout. Als nieuw reservelid wordt dhr. Arie de Jong uit Kortenhoef gekozen.


7. BESTUURSVERKIEZING. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat mevr. Annie Groenen en dhr. Johan van Ruitenbeek onder applaus worden herkozen voor een nieuwe termijn.

PAUZE, IN DE PAUZE GENIET EEN IEDER WEER VAN DE DOOR HET BESTUUR AANGEBODEN CONSUMPTIE.


8. TREKKING VAN DE 5 STUKS “VAN DE PARTIJ-ZIJNS” BEWIJZEN. Dhr. Frank Ruitenbeek trekt de volgende nummers: 1 - 9 - 19 - 33 - 51 .


9. OVERIGE BESTUURSMEDEDELINGEN EN/OF VOORSTELLEN.

De voorzitter: we hopen nu weer eens op een mooie ijswinter met een aantal dagen waarop toertochten gereden kunnen worden en een de 3-Daagse van Ankeveen gehouden kan worden. We zullen dan weer een beroep doen op vele Ankeveners om ons te helpen alles in goede banen te leiden. Als dit gebeurt zijn we in staat de hypotheek af te lossen en een financiële reserve op te bouwen. We zijn er met Unox en de NOS klaar voor. Verder zijn we gevraagd om mee te werken aan het komende uitgebreide koninginnefeest. Wij doen dit graag en zijn al bezig diverse commissies te vormen en gaan een beroep doen op onze inwoners, om alles te realiseren wat ons voor ogen staat. In ons ledenbestand hebben we vier jubilarissen gevonden, 50 jaar lid. Dit zijn: - Dhr. J. Jansen, - Dhr. G. Birkhoff, - Dhr. G. Vermeulen, - Dhr. J. Veenman. Zij krijgen het speldje opgespeld en een bos bloemen. Tevens wordt men op de foto gezet.


10. RONDVRAAG.

Dhr. Reimerink: Deze leden zijn gehuldigd, is dit voor 40, 50 jaar?
Voorzitter: er is gezegd voor 50 jaar lid. Dhr. R.: Hoeveel leden hebben we nu en wat is de prognose voor het volgend jaar? Voorz.: we kunnen het niet precies zeggen, maar het aantal blijft redelijk stabiel. Dhr. R. : Als ik rondkijk zie ik weinig jeugd. Moeten we niet meer activiteiten bedenken, de baan in Biddinghuizen erbij betrekken. Als er geen ijs is moeten we andere dingen verzinnen, ik mis dit in de vereniging. Voorz. : er wordt veel gedaan in het bestuur en in de vereniging, meer activiteiten kunnen we niet doen. Dhr. R. : nodig mensen uit om activiteiten te ondernemen en kijk of er enthousiasme is, bijv. naar Biddinghuizen gaan. Voorz. : het moet er dan wel goed zijn. Dhr. R. : ik hoor graag wat de volgende vergadering wat men voor de jeugd wil gaan doen. Dhr. P. Berkhout: was er tijdens het beetje ijs vorig jaar sprake van een illegale dependance op het weiland van Vermeulen, tegenover Eric Torsing, alles was gratis, ook de drank ! Voorzitter: we waren zo blij met het ondergelopen weiland, de kinderen konden tenminste een beetje schaatsen.


11. Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar komst naar de vergadering. Hij benadrukt nog het opgeven voor het sloten en onderhouden van het gebouw en sluit vervolgens de vergadering, om over te gaan tot de verloting. Hiertoe worden ook alle sponsoren bedankt. 

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps