De ijsbaan is gesloten

Jaarvergadering van de Ankeveense IJsclub
Notulen van de 127ste ledenvergadering, tevens 122ste jaarvergadering, welke gehouden is op 16 oktober 2009 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K. kerk te Ankeveen.


Aanwezig:

David Pos (voorz.), Hans Wammes (secr.),  Annie  Groenen,  Johan van  Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Peter Vermeulen, Jan Kemphorst.

Afwezig met kennisgeving:  Gerard Klarenbeek, Linda Walrave (penningmeester).
Totaal 98 personen, inclusief bestuur.
Bericht van verhindering: Marie-Anne Veenman, Joop Punselie, Paul Berkhof, Jan Willem v.d. Kun, J.v.Bennekom.

 

 1. Opening.

De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen, leden en ereleden.

Speciaal welkom aan dhr. Co Bos, die nu zijn 60ste jaarvergadering meemaakt.

De voorzitter kijkt terug op een goed seizoen. We hebben een korte, prachtige ijsperiode gehad, waarin we veel mensen hebben kunnen laten genieten van het Ankeveense ijs. In het verslag van de secretaris is alles terug te horen. In de eerste dagen van januari was het prima weer en stonden er wel 200 mensen in de rij om een stempel te krijgen op de toertochtkaart. Ik zie nog ome Co en Jaap Havekotte in de bestuurskamer zitten, al hoofdschuddend, omdat ze dit nog nooit meegemaakt hebben. We hebben veel ondersteuning gehad van al onze vrijwilligers en ik wil hen daar erg hartelijk voor bedanken. Door de Sofa zijn we al voor de winter benaderd om samen met hen het Ankeveen On Ice feest te gaan organiseren. Dat hebben we graag gedaan en ik wil hen bedanken voor de prettige samenwerking.

De rode cijfers van voor de winter zijn veranderd in zwarte + cijfers.

Vervolgens vraagt de voorzitter één minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen seizoen ontvallen zijn.

1a. Ingekomen stuk: de secretaris leest bedankbrief op van de schaatsvereniging De 5 dorpen, betreffende een schenking.

 

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering 17 okt. 2008.

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd, nadat dhr. P. Koster de secretaris er op gewezen heeft dat de juiste formulering van de kascommissie aangaande het verlenen van decharge aan de penningmeester moet zijn:

“Hiermee willen we dan ook de vergadering vragen en adviseren om het bestuur van de Ankeveense IJsclub decharge te verlenen voor haar voortreffelijk werk”.

De secretaris verklaart deze formulering niet goed te hebben verwoord en belooft beterschap.

 

 1. Jaarverslag secretaris seizoen 2008/2009.

De secretaris leest het uitgebreide jaarverslag voor en de vergadering keurt het verslag middels een applaus goed.

 

 1. Jaarverslag penningmeester seizoen 2008/2009 en begroting 2009/2010.

De voorzitter verontschuldigt de penningmeester, die wegens ziekte de vergadering niet kan bijwonen.

De voorzitter neemt zelf de cijfers door en verduidelijkt, waar nodig.

Hij bedankt de mensen die in de 11 jaar geleden meegedaan hebben met de “Van de Partij-zijns Bewijzen”. Alle bewijzen zijn nu terugbetaald of zijn ons geschonken.

 

Over de begroting de volgende vragen:

 

-Dhr. G. Koelink: de post medailles hoort m.i. niet thuis op de begroting, in dit tempo geld uitgeven kan eigenlijk niet, is het niet verstandiger een meer defensieve begroting op te stellen?

Antwoord: de medailles zijn echt nodig, ze moeten nu gekocht worden, daar onze voorraad helemaal op is en we ons heel veel werk met het nazenden willen besparen. Het bestuur gaat zorgvuldig en behoudend met het geld om.

-Dhr. T. Ponsen: waarom wordt het clubgebouw minder gebruikt?

Antw.: we gaan er passiever mee om, we zijn toch aan verschillende beperkende regels gebonden.

 

Na een levendige discussie over de begrotelijke zaken wordt het verslag van de penningmeester onder applaus goedgekeurd.


5. Verslag kascommissie.

In de aankondiging van de kascommissie is een fout geslopen: dhr. T.Boers is vorig seizoen afgetreden als lid, maar staat nu weer op de lijst. De juiste namen zijn:

Frank van Ruitenbeek, Paul Berkhout en Arie de Jong. Als reservelid is toegevoegd:

Gerard Koelink.

Dhr. Frank van Ruitenbeek leest het verslag van de kascommissie voor en vraagt en adviseert de vergadering het bestuur van de Ankeveense IJsclub decharge te verlenen voor haar voortreffelijk financieel beleid, wat de vergadering onder applaus aanneemt.

 

 1. Bestuursverkiezing.

Voor de aftredende en tevens weer herkiesbare bestuursleden hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De heren M.Koster, L.van Vliet, P.Vermeulen en H.Wammes worden onder applaus herkozen.

De voorzitter meldt dat de penningmeester Mevr. Linda Walrave , wegens persoonlijke redenen heeft besloten af te treden.

De voorzitter stelt de vergadering de voor het volgend seizoen beoogde opvolger dhr. Dick Blom voor. Hij zal het komend seizoen meelopen met de bestuurlijke activiteiten.

PAUZE. Tijdens de pauze wordt een PowerPoint presentatie getoond met afbeeldingen van het afgelopen seizoen, samengesteld door H.Wammes.

 

 1. Verhoging van de contributie.

De verhoging van de contributie is al vele malen aan de orde geweest. De bedragen staan al lange tijd op dezelfde hoogte. Van de contributie wordt aan de KNSB € 2,35 afgedragen en voor de buitenleden gaat er nog eens € 0,88 extra af.

Er blijft niet zoveel over. Het bestuur stelt dan ook het volgende voor:

 • Boven 65 jr.     gaat van € 3,- naar € 4,-
 • Alleenstaande  gaat van € 6,- naar € 7.50,-
 • Gezin                gaat van € 8,- naar € 10,-


De meerderheid van de vergadering stemt met de voorgestelde contributiebedragen in.

 

 1. Bestuursmededelingen.

-De website van de Ankeveense IJsclub is vernieuwd. De voorzitter bedankt onze eigen “helpdesk” Marc en Patricia, die dit geheel belangeloos  hebben gedaan.

 • -Bruisend Ankeveen heeft voor de fototentoonstelling over Ankeveen veelvuldig van het clubgebouw gebruik kunnen maken om hun dank uit te drukken heeft men de ijsclub een moderne, digital klok aangeboden.
 • -De “Driedaagse van Ankeveen” heeft een eigen bestuur. Dit is uitgebreid met de heren Rob Stoffers en Jan Kemphorst. Men wil nog graag iemand
 • toevoegen.
 • -Bij elke jaarvergadering worden er jubilarissen gehuldigd. Dit jaar is er niemand gevonden. Het bestuur is niet precies op de hoogte van alle leden
 • die 50 jaar lid zijn. Het zou erg helpen, wanneer leden zich aanmelden als ze 50 jaar lid van de vereniging zijn.
 • -Voor het komende seizoen rekenen we weer op ijs en vooral de medewerking van al onze vrijwilligers.

   

  1. Rondvraag.

  -Dhr. R. Haazelager: de mensen vragen aan de kassa waar ze lid kunnen worden. Kunnen wij geen inschrijfformulieren krijgen?

  Antw.: de inschrijfformulieren liggen centraal in het clubgebouw bij de bar.

  -Dhr. J. Barreveld: is de € 8,- voor het hele gezin of per gezinslid?

  Antw.: dit bedrag is voor het hele gezin. Het zal beter op de volgende uitnodiging komen.

  -Hr. Galesloot: is dit geen verkeerd moment om een contributieverhoging te vragen?

  Antw.: we hebben nu kunnen laten zien wat we allemaal doen als er ijs is en we hebben de mensen iets kunnen bieden.

  -Dit moment lijkt ons beter, dan wanneer we jaren niets geboden hebben.

  -Dhr. T.Ponsen vertelt een interessante ontwikkeling in de warmtepomp techniek, waarmee het mogelijk zou kunnen worden bijv. de ronde baan te koelen tot -19°. Het zou van kundig ondernemerschap getuigen hier eens aandacht aan te besteden.

   

  1. Sluiting.

  Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en hij bedankt iedereen voor de inbreng en de aandacht voor wat naar voren is gebracht. Tevens dankt hij de sponsoren, die de jaarlijkse verloting met hun gulle giften mogelijk hebben gemaakt.

   

  Hans Wammes.

   

  NA DE VERGADERING VINDT DE JAARLIJKSE EN BIJZONDER GEWAARDEERDE VERLOTING WEER PLAATS.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps