De ijsbaan is gesloten

Jaarvergadering van de Ankeveense IJsclub

Notulen van de 128ste algemene ledenvergadering, tevens 123ste jaarvergadering, welke gehouden is op 15 oktober 2010 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K. kerk te Ankeveen.


Aanwezig:

David Pos (voorz.), Hans Wammes (secr.), Annie Groenen, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Peter Vermeulen, Jan Kemphorst, Gerard Klarenbeek. Tevens beoogd penningmeester Dick Blom.

Totaal aanwezig: 95 personen, inclusief bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van: Cor van Schaik, Kees Welle, Carel Veenman, Sjaak van Bennekom, Roelof Pos, Gerard en Annie Galesloot, Ben v.d. Meulen, Jaap en Noor Feller.


1. Opening.

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 123ste jaarvergadering van de ijsclub. Speciaal welkom aan de ereleden en het lid van verdienste, die op de eerste rij zitten. Vervolgens geeft hij een grote pluim aan alle vrijwilligers die in de wintertijd en zomertijd hun uiterste best hebben gedaan om al het werk voor elkaar te krijgen. Onder andere: het onderhoud van het ijs, het schoonmaken en schilderen van het gebouw, het leggen van kabels voor geluid en licht, het verbreden van de doorgang ronde- en rechte baan, het onderhoud van het terrein, het verbeteren van de keuken, het beheren van de EHBO, het aanleggen van de beamer, het leggen van de nieuwe vloerbedekking, het ter beschikking stellen van een boot.

We kunnen terug kijken op een mooie ijswinter, waarin veel mensen van het prachtige Ankeveense ijs hebben genoten. We hebben echter geen toertocht kunnen organiseren, daar het ijs bij de Molen en het Japanse restaurant te dun was. Ook het NK voor de marathon op natuurijs, die op 14 januari gehouden zou worden, ging door een te geringe ijsdikte en slechte weersverwachting helaas niet door. Wel was de baan open en was er een baantje van ± 4 km. geschoven op de plas, welke voor eigen risico bereden kon worden.

De schaatsliefhebbers kwamen weer uit alle delen van ons land, waaronder ook bekende Nederlanders: Ard Schenk, Jochem Uydehaage, Sippie Tichelaar en enkele ministers.

Begin 2012 hopen we ons 125-jarig bestaan te vieren. Er is een groep enthousiaste mensen gevormd, die nadenkt over een programma. Gisteravond zijn we voor de 2e keer bijeen geweest. Wanneer u ideeën heeft, kunt u die op onze site kenbaar maken of doorsturen naar de secretaris.

Dan vraagt de voorzitter een minuut stilte om de overleden mensen uit het dorp te herdenken, te weten: dhr. Jan Walraven, mevr. Kee Meester, mevr. Annie Brouwer, mevr. Victoria Hagen, dhr. Toon Vermeulen, mevr. Roos de Haan, mevr. Annie Leurs. Mogelijk heb ik mensen vergeten.


2. Vaststellen notulen jaarvergadering 16 okt. 2009.

De secretaris biedt allereerst zijn verontschuldigingen aan voor de foutjes die in de uitnodiging geslopen zijn. Een enkele keer stond er het jaartal 2009 waar het 2010 had moeten zijn.

Vervolgens leest hij de notulen voor, welke middels een applaus worden goedgekeurd.


3. Jaarverslag secretaris seizoen 2009/2010.

De secretaris laat zijn jaarverslag aan de vergadering horen en het jaarverslag wordt door middel van een applaus goedgekeurd.


4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2009/2010 en begroting 2010/2011.

De penningmeester licht het rapport inzake jaarrekening 2009/2010 van de Ankeveense IJsclub toe en geeft gelegenheid tot vragen stellen.

Vraag: er wordt rente als last opgevoerd, hoe kan dit met een positief saldo?

Penningmeester: Er moet nog wat rente betaald worden.

Vraag: wat betreft de begroting: is er geen betere manier het geld te beleggen of door een solide maatschappij te laten doen, zodat er meer profijt ontstaat?

Penningmeester: het is verdeeld over verschillende rekeningen, we gaan voorzichtig om met het geld van de leden. De begroting is ook zuinig berekend.

De begroting voor het jaar 2010 – 2011 wordt goedgekeurd door de vergadering.


5.Verslag kascommissie.

Dhr. De Jong doet verslag van de kascommissie, waarna hij de penningmeester decharge verleent.

Hierna geeft men aan dat niet de kascommissie decharge verleent, maar dat de kascommissie de vergadering vraagt en adviseert het bestuur van de Ankeveense IJsclub decharge te verlenen voor hun voortreffelijk werk.

Vervolgens wordt een nieuw reservelid gekozen en wel dhr. P.Koster.


6. Bestuursverkiezing.

Voor de aftredende en tevens weer herkiesbare bestuursleden hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De heren J.Kemphorst, G.Klarenbeek en H.Meester worden onder applaus herkozen.

Voor de vacante functie van penningmeester hebben zich ook geen kandidaten gemeld, zodat de door het bestuur voorgedragen kandidaat dhr. Dick Blom onder applaus gekozen wordt als nieuwe penningmeester van de Ankeveense IJsclub.


Pauze.

Het bestuur biedt de aanwezigen een consumptie aan en wordt er een powerpoint presentatie getoond met foto’s van de afgelopen seizoenen, samengesteld door Hans Schouten.


7. Bestuursmededelingen en/of voorstellen.

Onze ijsclub heeft drie ereleden, jarenlang zijn we er één vergeten, een man die heel veel voor de club gedaan heeft, o.a. het oprichten van De Vijf Dorpen.

De voorzitter vraagt de vergadering om Joop Punselie tot erelid te benoemen.

Met een luid en instemmend applaus geeft de vergadering te kennen hier volledig achter te staan.

De voorzitter speldt dhr. Joop Punselie de bijbehorende speld op en reikt hem de oorkonde en een bos bloemen aan. Joop wil graag reageren en spreekt de vergadering toe. Hij geeft een uiteenzetting hoe hij bij de club terecht is gekomen en vertelt een aantal leuke verhalen en ontwikkelingen binnen onze vereniging. Deze woorden worden zeer op prijs gesteld.

Een oorkonde wordt ook overhandigd aan de andere ereleden: Co Bos, Gerard van Schie en Jos Bezemer en aan het lid van verdienste Frans van Ginkel.

Bij de oorkonde voor de ereleden behoort een messing bordje, dat aan de wand van het clubgebouw is geschroefd.

Dhr. Co Bos krijgt vervolgens het woord. Hij geeft aan zeer trots op de ijsclub te zijn. In 40 jaar is er veel bereikt, vooral door de steun van de leden. Hij wenst de vereniging nog vele jaren toe en dat het vooral zo door moge gaan.

De voorzitter roept dan de leden die 50 jaar lid van de vereniging naar voren. Dit zijn: Henk Stuyver, Jan Winthorst, Piet Koster en Dirk Kastermans. Deze leden krijgen de speld en een bos bloemen.

Voor het bestuur zijn 11 nieuwe, rode jassen bestelt. Voor de medewerkers worden nieuwe groene jassen aangeschaft.

Er is een mooi schilderij gemaakt van ijswinter in Ankeveen door Martin Beenen, het is te koop.

Het nieuwe adres van het secretariaat is:

            Vuurvlindermeent 12,

            1218 GZ Hilversum.


8. Rondvraag.

Opmerking:

Spreker geeft aan dat hij blij is, dat het bestuur naar de leden luistert en hij spreekt zijn respect en waardering uit over het functioneren van het bestuur.

Vraag:

Dan is zijn vraag: Wat is er gedaan is met de opmerkingen van dhr. Ponsen in de vorige vergadering, omtrent de technieken om bijv. de ronde baan te doen bevriezen? Hij vindt dat het bestuur hier wel iets mee moet doen.

Vervolgens wijst hij op de “ouderdom” van de aanwezige leden en vraagt zich af waar de jongeren zijn. Zijn vraag is of het bestuur er voor kan zorgen om jongeren in het bestuur te krijgen en bij de ijsclub te betrekken.

Voorzitter:

Er zijn meerdere jongeren betrokken bij de activiteiten van de ijsclub tijdens een ijsperiode.

Opmerking:

U mag de jongeren meer activeren.

Opmerking:

Vanuit de ijsclub wordt weinig tot niets gedaan om de jeugd bij het ijs te betrekken.

Er voltrekt zich een pittige discussie over dit onderwerp, waarop de voorzitter na enige tijd de discussie afkapt, hetgeen hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen.

Opmerking:
Spreker geeft een opsomming van de activiteiten waarbij meerdere jeugdigen heel goed geholpen hebben. 

Opmerking:
Het bestuur werkt goed. Wanneer er ijs is, mogen er meer dingen voor het dorp georganiseerd worden, ook voor de jeugd.

Vraag:
Kan er van tevoren aangekondigd worden, wanneer bepaalde zaken aangeschaft    worden. Ik had nog een prima afzuigkap voor de keuken liggen. Ook kan ik voor bijv. portofoons zorgen, wanneer daar behoefte aan is.

Vraag:

Of het mogelijk is de komst van ambulances aan te kondigen bij de poort, zodat men hen daar goed kan verwijzen.

Voorzitter:

Dit wordt al gedaan en er zijn middelen voor beschikbaar.

Vraag:

Spreker heeft een avond voor verkeersregelaars meegemaakt, maar is daar niets mee opgeschoten.

Voorzitter:

Als verkeersregelaar voor één vereniging krijg je geen diploma of faciliteiten.

Vraag:

Kunnen de notulen niet per email aan de leden verzonden worden, of op de website geplaatst worden. Dit scheelt de secretaris een hoop voorlezen.

Voorzitter:

De notulen staan al op de website.

Opmerking:

Er wordt een anekdote verteld over de “donatie” voor de lichtmasten in het verleden.

Dhr. K. Spoor.

Hij daagt de ijsclub uit om deel te nemen aan een roei-evenement nl. de 24 uur van Ankeveen , te houden op 9 juli 2011, van 12.12 uur 9 juli tot 12.12 uur 10 juli.

De voorzitter doet de toezegging een team af te vaardigen.


9. Sluiting.

Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle sponsors voor de vele prijzen die zijn geschonken zijn voor de verloting.

Helpers voor het schoonmaken van de schaatsroute kunnen zich dit jaar opgeven bij Jan Kemphorst en Léon van Vliet.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de gezellige vergadering om 22.15 uur en biedt de vergadering nog een consumptie aan.

De verloting volgt.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps