De ijsbaan is gesloten

Jaarvergadering van de Ankeveense IJsclub

Notulen van de 129ste algemene ledenvergadering, tevens 124ste jaarvergadering, welke gehouden is op 14 oktober 2011 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K. kerk te Ankeveen.


Aanwezig:

David Pos (voorz.), Hans Wammes (secr.), Dick Blom (penningmeester), Annie Groenen, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Peter Vermeulen, Jan Kemphorst, Gerard Klarenbeek.

Totaal aanwezig: 97 personen, inclusief bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van: Dick Bouwman, Ton Meester, Roelof Pos, José Laumans.


1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 129ste ledenvergadering van onze 124 jarige ijsclub.
De afgelopen winter was erg koud en lang, er was veel sneeuw en weinig ijs. De ijsmeesters hebben het ijs vaak gemeten, maar telkens was er te weinig dikte om een baan schoon te maken. Met zwemvest en touw is men nog de plas op geweest, maar daar was het ook te gevaarlijk.
Op 2e kerstdag is er een sneeuwruimactie geweest, met heel veel vrijwilligers. Een heleboel lol, maar helaas zette de vorst niet door. (Zie foto op de site)
Verder is er het afgelopen jaar weer goed werk verricht door onze bestuursleden en vrijwilligers . De entree van ons terrein is keurig onderhouden door onze buren. Achter de lichtmastvoeten zijn nieuwe boompjes geplant, die een groenwal moeten gaan vormen.

Bedankt bestuurders en vrijwilligers !!

Vervolgens vraagt de voorzitter een moment stilte om de overleden leden en mensen uit ons dorp te herdenken: Pat Spoor, oud bestuurslid, Jan van Rijn, Nol van Etten, Jannie Barmentlo, Dora Hagen-Leurs, Krijn Hoetmer, Mogelijk zijn er mensen vergeten.

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 oktober 2010.

De secretaris leest de notulen aan de vergadering voor. Hierover zijn geen vragen en worden de notulen goedgekeurd.


3. Jaarverslag secretaris seizoen 2010/2011.

De secretaris meldt dat het verslag op de website te lezen is en leest dan ,zoals gewoonlijk, zijn verslag aan de vergadering voor. Het verslag wordt middels applaus goedgekeurd.


4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2010/2011 en begroting 2011/2012.

De penningmeester licht het uitgedeelde rapport inzake de jaarrekening 2010/2011 toe en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over de balans: Vraag: allereerst een compliment voor de overzichtelijke balans. De rentes zijn naar mijn mening nog aan de lage kant, waarom vier rekeningen? Antw.: de ING rekening is voor de leden om o.a. contributie op over te maken. Twee rekeningen leveren niet veel op, voor de veiligheid doen we geen rare dingen, het is geld van de leden. Het geld zou inderdaad meer op kunnen brengen.

Over de winst- en verliesrekening: geen vragen.

Over de lasten: Vraag: huur ijsbaan, welke ijsbaan wordt hier bedoeld? Antw.: dit is de erfpacht van de ijsbaan.

Er is voorzichtig begroot. € 30.000,- voor het feest is een fors bedrag. Naast de kostenpost mag er ook een inkomstenpost zijn, ook om de consumpties betaalbaar te houden. Eerst de kosten in kaart brengen en proberen bij alle activiteiten een eigen bijdrage te ontvangen.

Reactie hierop: door vrijwilligers is er heel veel gedaan aan onderhoud e.d. Nu komt het feest om hen in de toekomst te kunnen behouden en hen te kunnen blijven vragen.

Reactie: onder de streep moet wel wat overblijven, vandaar mijn reactie.

De voorzitter neemt het woord en licht een paar stukjes van de sluier op, om te laten zien dat we als ijsclub zelf ook iets aan kunnen bieden, zonder van anderen afhankelijk te zijn.

Reactie: had voor de duidelijkheid de € 30.000,- in de voorzieningen gestopt.


5.Verslag kascommissie.

Dhr. Arie de Jong begint zijn verslag met het complimenteren van de penningmeester, de boekhouding ziet er geweldig goed uit. Petje af. Vervolgens leest hij het verslag van de kascommissie aan de vergadering voor en adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen, waarop dhr. Piet Koster nog maar eens uitlegt dat de kascommissie de vergadering vraagt en adviseert het bestuur van de Ankeveense IJsclub decharge te verlenen voor het voortreffelijk werk.

Als nieuw reservelid wordt gekozen dhr. Kees Pos.


6. Bestuursverkiezing.

Voor de aftredende en tevens weer herkiesbare bestuursleden hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, zodat mevr. Annie Groeneveld en dhr. Johan van Ruitenbeek onder applaus worden herkozen.


7. Pauze.

Tijdens de pauze biedt het bestuur de aanwezigen een consumptie aan.


8. Bestuursmededelingen.

Het schot bij de molen gaat vernieuwd worden. De ijsclub krijgt de mogelijkheid de planken voor de vorst uit het schot te halen, waardoor er een doorgang van 5 meter breedte ontstaat. Hierdoor kan men lekker doorschaatsen en kan er veel beter geschoven worden. We hopen dat het in de praktijk goed werkt.

De contributie voor de 65 plusser wordt toegelicht, voor € 4,- is men lid van de ijsclub, maar niet verzekerd. Wanneer men wel verzekerd wil zijn, via de KNSB, betaalt men € 6,-

De betalingen van de contributie komen druppelsgewijs binnen. Wanneer men op tijd betaalt, krijgt men het lidmaatschapskaartje thuis bezorgd. Als er te laat betaald wordt, kan men het kaartje in het clubgebouw ophalen, wanneer er ijs is uiteraard. Dan is het clubgebouw geopend. De buitenleden krijgen hun kaartje per post thuis gestuurd.

Het 125 jarig bestaan. Het feest wordt in tweeën gesplitst: de receptie voor genodigden en het feest voor de leden en dorpelingen. De receptie wordt gehouden op de verjaardag: 27 januari 2012. Het feest vindt rond 30 april plaats. Het feestcomité bestaat uit: Annie Groenen, Dick Blom, Gerard Klarenbeek, Martin Koster, Gé Leurs, Frank Senteur, Karel Spoor, Eric Torsing, David Pos, Hans Wammes.
Tijdens de receptie zal een boekje over de Ankeveense IJsclub gepresenteerd worden. De totstandkoming ervan vergt veel werk. We zijn nog op zoek naar foto’s van de lange rijen schaatsers bij de stempelposten. Eind april komt er een grote feesttent te staan op het voorterrein. De ijsclub start op vrijdag 27 april met het feest. Er is een dvd in de maak en 20 grote foto’s, die tentoongesteld worden. De ons door de VSK aangeboden musical Ice loopt goed en zal ’s avonds uitgevoerd worden. Op zaterdag 28 april wordt er in de ochtend een brunch voor het dorp gehouden en ’s middag een spellenmiddag met schaatsers. ’s Avonds is er een groot feest in de tent. Zondag 29 april neemt het Havenloosmannenkoor de honneurs waar en 30 april is het de beurt aan de SOFA. De komende maanden gaat u meer van ons horen.

In ons ledenbestand hebben we verschillende jubilarissen gevonden: Thimo Veenman, Joop van Schie, J. Ockhuysen en Theo Torsing. Van uit de zaal komt nog een kandidaat en wel Piet Hagen. Zij zijn allen 50 jaar lid en worden derhalve in de bloemetjes gezet.

 

9. Rondvraag.

De eerste spreker is teleurgesteld in het lage bedrag € 4,- voor de senioren, het kan best wat hoger zijn. Hij vervolgt met te stellen dat wanneer we allen een borrel minder drinken, we het uitgespaarde geld kunnen doneren voor het feest, ieder geeft naar eigen idee. Reactie: over de gelden is veel gediscussieerd in het bestuur, er zijn veel vrijwilligers, die hard werken voor de club. Het lidmaatschapsgeld mag laag blijven, we hebben veel ontvangsten als er toertochten gereden kunnen worden.

Een tweede reactie: zet tijdens het feest melkbussen neer waarin mensen een donatie kunnen storten. Reactie: we ontvangen ook nogal wat geld via consumpties.

 

10. Sluiting.

De voorzitter richt zich tot de vergadering met het welbekende verhaal over het sloten, bedankt de sponsoren, die de verloting weer hebben mogelijk gemaakt en verrast ieder met de mededeling dat de aanwezigen tot 22.00 uur kunnen drinken op kosten van Dick van Enk van het bedrijf Intersell. Dit voorstel wordt met groot enthousiasme ontvangen, waardoor bijna de verloting aan het eind van de vergadering in het honderd dreigt te lopen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Hans Wammes, secretaris.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps