De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 129ste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 15 – 10 – 2021.

Aanwezig: bestuur en leden, totaal 62 personen.

Bericht van verhindering:
• Leden: Wim Reymerink, Martijn Balhuyzen, Vincent v. Haren, I. Hoekman, Marc Pos, Hans Hof, A. v. d. Berg, Evert Hilhorst, Theo Blokker.

1. Opening.
De voorzitter heet alle aanwezigen, mede namens, het bestuur van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering.
We zijn blij dat we u weer mogen verwelkomen. Bij de oprichting van de club kon men niet bevroeden, dat er een tijd zou komen, dat de ijsbaan niet geopend mocht worden. Door alle veiligheidsmaatregelen omtrent de corona problematiek zouden er geen schaatsers naar Wijdemeren mogen komen. Hiertegen werd door alle ijsclubs fel geprotesteerd.
Tenslotte is er met veel over en weer gepraat het besluit genomen dat alleen de ijsbanen beperkt open konden gaan. Op de plassen mocht niets gedaan worden. Ondanks alle beperkingen hebben we toch twee mooie schaatsdagen gehad, mede door de EHBO-dames die extra maatregelen moesten treffen voor een ieders veiligheid i.v.m. corona.
Ook nog een woord van dank aan onze buren voor het onderhouden van het terrein en aan de helpers, in de polder en tijdens de twee schaatsdagen.

U bent gewend dat de namen van de overledenen worden genoemd. Om het risico te vermijden, dat we vele namen zullen gaan missen, willen we het dit keer algemeen houden. Ik verzoek u daarom te gaan staan en een moment van stilte te houden.
De voorzitter wenst de leden een prettige vergadering. 

2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen, wel enkele afzeggingen.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 okt. 2018.
De notulen zijn van twee jaar geleden, de secretaris leest ze voor om het geheugen op te frissen.
Hierna worden ze goedgekeurd en later op de website geplaatst.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2019/2020 en 2020/2021
Het jaarverslag omvat twee seizoenen en worden beiden achter elkaar opgelezen. De leden keuren de jaarverslagen goed en ook deze worden op de website geplaatst.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019/2020 en 2020/2021 en begroting 2021/2022.
De penningmeester heeft de beide overzichten bij elkaar geplaatst en leidt de vergadering op de hem geëigende manier door de cijfers.
Vervolgens behandelt hij de begroting 2021/2022.
Aan de penningmeester zijn vervolgens twee vragen gesteld:
- Hoe komt de penningmeester van Ankeveense IJsclub in België terecht?
De penningmeester beantwoordt de vraag bevredigend.
- Ik zie de donatie aan On Ice in Nederhorst den Berg niet op de begroting.
Op het moment van samenstellen van de begroting was dit nog niet bekend.
Vervolgens worden de stukken van de penningmeester door de vergadering goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie.
Ondanks de corona problematiek is de kas in de afgelopen seizoenen 2x gecontroleerd.
Dhr. Jos Werkhoven geeft een uitgebreid en geanimeerd verslag van zijn ervaringen binnen de kascommissie en hij adviseert het bestuur de vergadering te vragen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Hetgeen onder applaus geschiedde.
De nieuwe kascommissie wordt gekozen en bestaat uit:
Geurt Holding en Joop van Rijn, met als reserve lid Peter de Kwant.

7. Bestuursverkiezing.
De secretaris heeft geen tegenkandidaten ontvangen en de voorzitter stelt voor de genoemde personen te her verkiezen.
Ook dit wordt onder applaus aangenomen.

8. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
In de ijsdagen heeft Ada v.d. Lee belangeloos een QR-code actie opgezet door op de plassen en de baan borden te plaatsen met de leuze: Steun de ijsclub met uw gave. Er is goed gehoor aan gegeven.
Heel veel dank hiervoor.
Jubilarissen, deze traditie verloopt niet vlekkeloos, in de beginjaren van ijsclub is de inschrijving van leden niet altijd op papier gezet, waardoor het moeilijk is iedereen te achterhalen die 50 jaar lid is.
Van de informatie van drie jaar geleden zijn de volgende leden gehuldigd:
Harrie Meester, Jan de Kwant, Els de Kwant via vertegenwoordiger Peter de Kwant.

9. Rondvraag.
Opmerking: de ijsbaan is twee dagen open geweest, zijn we wel een ijsclub?
Veel is er doorgegaan, we kunnen beter zwemclub worden.
We mochten maar weinig doen.
Vraag: 9 juli 2022 wordt de 12-uur van Ankeveen weer gehouden, mogen we dat vanuit de ijsclub doen?
Dat is goed, maar alleen als er geen ijs is….
Opmerking vanuit de keuken: normaal hebben grote, natte cake, nu een aantal kleine. Wel verschillende smaken, zodat men kan kiezen en er zijn meer plakjes.
Vraag: zou de lidmaatschapskaart op het formaat van een pasje kunnen? Dan past hij beter in de portemonnee.
We gaan het onderzoeken.
Opmerking: ik hoor dat er veel mensen lid zijn geworden door het kleine verschil in prijzen tussen entree en lidmaatschap. 

Na wat wikken en wegen biedt de penningmeester de vergadering een consumptie aan.
Frank van Ruitenbeek vertelt, dat zijn oom een vat zelf gebrouwen bier voor de ijsclub heeft aangeboden, maar dat door een probleem met de aansluiting op de pomp; zelfs de fa. Van Ruitenbeek dit niet kan oplossen. Uiteindelijk is het geschonken uit grote kannen.
Vervolgens melden zich enkele spontane gulle gevers, dat zij de consumpties voor hun rekening nemen

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps