De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 137e algemene ledenvergadering 12 okt. 2018.

Aanwezig: bestuur en leden, totaal 88 personen.

Bericht van verhindering:

  • bestuursleden: Gerard van Klarenbeek en Sander de Kwant.
  • leden: Cor van Schaik, J. Hoepman, Wim Reymerink, Maas en Ans Sikking, Marc en Patricia Pos.

1. Opening
De voorzitter opent de vergedering met het hartelijk verwelkomen van de aanwezigen op de 137e algemene ledenvergadering.
Hij geeft aan dat er weer voor ons een slechte winter is geweest, maar waarin toch veel geschaatst werd, met alle nadelige gevolgen van dien.
Hij gaat in op de terugloop van leden, van opzegging door ouderdom of ontbreken van ijs en toertochten.
De toestand bij het Gewest NH/U van de KNSB en de gevolgen voor ons.
Ook wordt het geschonken legaat van dhr. Jacob Hagen aangehaald.
Tot slot worden de leden die het terrein onderhouden bedankt.Ingekomen stukken.

2. Ingekomen stukken
Er zijn dit jaar geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 13 okt. 2017.
De secretaris leest de notulen van 13 okt. 2017 voor en deze worden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goed gekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2017/2018.
De secretaris doet verslag van het seizoen 2017/2018 en de vergadering laat middels applaus weten deze goed te keuren.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017/2018 en begroting 2018/2019.
De penningmeester geeft toelichting op het rapport inzake de jaarrekening 2017/2018.
Hij beantwoordt een vraag of er het komend seizoen nog investeringen gedaan worden.
Zijn antwoord daarop is, dat er geen behoefte bestaat investeringen te plegen, daar er in het verleden al heel veel is geïnvesteerd.
Vervolgens wordt het rapport door de vergadering onder applaus goed gekeurd.

6. Verslag kascommissie.
Dhr. Dirk Kasterman doet verslag van zijn bevindingen samen met dhr. Geo Veenman over hun controle van de boeken van de Ankeveense IJsclub. Men vindt de boeken prima verzorgd en overzichtelijk. Hij stelt derhalve het bestuur voor de vergadering te vragen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering voldoet aan dit voorstel onder applaus. Vervolgens wordt er een nieuw reserve lid gekozen, dhr. Wim Bornhijm.

7.Bestuursverkiezing:

Aftredend volgens rooster zijn: de heren H. Wammes, M. Koster, L. van Vliet, P. Vermeulen, P. van Bennekom en S. de Kwant. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en de voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de eerder genoemde heren, hetgeen vervolgens gebeurt.

Vervolgens kondigt de voorzitter aan, dat bestuurslid Johan van Ruitenbeek te kennen heeft gegeven het bestuur te verlaten. Hij vindt het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie na een periode van .. jaar actief te zijn geweest in het bestuur. Wel heeft hij laten weten zijn werk als onderhoudsmonteur aan alle machines en andere apparatuur voort te zetten.

Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur dhr. Frank van Ruitenbeek voor. Voor deze functie zijn geen tegenkandidaten aangemeld.

De vergadering bevestigt de benoeming d.m.v. een welgemeend applaus.

Vervolgens neemt bestuurslid Jan Kemphorst het woord en richt zich tot het scheidende bestuurslid Johan. Johan heeft zich 38 jaar verdienstelijk gemaakt voor de ijsclub en krijgt derhalve de gouden spel van erelid door Jan opgespeld. Dit gaat redelijk vlotjes, zonder gekerm. Vervolgens houdt Jan een toegespitste toespraak, waardoor de vergadering een humoristische indruk kreeg van het functioneren van Johan.

Dan krijgt David Pos het woord en reikt Johan de oorkonde van lid van verdienste van het Gewest Utrecht/Noord-Holland uit. Tenslotte grijpt Annie haar kans Johan te versieren met met een grote bos bloemen en diverse zoenen.

8. Pauze.

9. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.

Dit punt wordt verzorgd door dhr. Rob Mulders. Hij vertegenwoordigt de HSLK, de Hollandse Lange tocht Schaats Klub. Deze schaatsclub heeft een sterke band met Zweden.

Rob houdt een presentatie, ondersteund door dia’s en filmpjes, over wat het Zweedse schaatsen inhoudt.

Ieder jaar kan men op natuurijs schaatsen, maar er zijn geen geveegde banen of tochten. Je zoekt je weg over het ijs, onder alle omstandigheden. Om dit te kunnen doen bestaan er zeer strenge regels, die men moet opvolgen om veilig te kunnen schaatsen over onbekend ijs. Het zijn absoluut geen waaghalzen, maar terdege voorbereide schaatser. Heel anders dan de Nederlandse schaatser, die er lekker op los schaatsen.

Er bestaat een groot verschil tussen de Hollandse methode en de Zweedse methode. Wie hierover het naadje kousje wil weten kijkt op: www.hlsk.nl

10. Rondvraag.
-Het parkeerverbod van 1 nov. tot 1 maart, dat dan geldt voor het Stichts End, mag wel aangepast worden aan de huidige klimatologische veranderingen. De vorst kan best nog later invallen.

We gaan dit met de politie bespreken.

-Is het mogelijk automatische incasso, in te voeren? Dan verlies je geen leden door het vergeten over te maken van het lidmaatschapsgeld.

We gaan dit nader bekijken.

-Omtrent het probleem met de terugloop van leden, stel ik voor om bij ijs nieuwe leden 2 jaar gratis lid te maken. Dan blijven ze wel lid.

We gaan er over nadenken.


11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en biedt de aanwezigen een consumptie aan.

Ook wordt het jaarlijkse sloten aangekondigd. dit was bijna vergeten.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps