De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 133ste algemene ledenvergadering, tevens 128ste jaarvergadering, welke is gehouden op 16 oktober 2015 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de RK kerk te Ankeveen.

Aanwezig:

Peter van Bennekom (voorz), Dick Blom (penningm), Hans Wammes (secr.), David Pos, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Gerard Klarenbeek, Sander de Kwant, Robur Schouten.

Totaal aanwezig: 85 personen. Inclusief het bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van:

Jan Kemphorst, Hans Hof, Evert Hilhorst, Philip Ledeboer, Sjaak van Bennekom, Maas Sikking, Kees Pos.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet daarbij de aanwezigen hartelijk welkom op de 133ste ledenvergadering, tevens 128ste jaarvergadering.
Bij gebrek aan ijs in het afgelopen seizoen, gaat hij in op de invloed van de sociale media. Zo zou er in Ankeveen geschaatst zijn, wereldkundig gemaakt door het plaatselijk weerstation, inclusief foto. Dit soort vroege informatie , ook via facebook, twitter e.d. zorgt er voor dat er problemen gaan ontstaan, wanneer het eens echt gaat vriezen.
Echter het internet heeft voor de vereniging ook voordelen. Denk aan de website en de informatie die we kunnen verstrekken over de staat van het ijs en de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen. Al het verenigingsnieuws kunnen we hierop plaatsen.
Waar we onvoldoende gebruik van maken is de mogelijkheid de vergaderstukken per mail aan de leden te versturen. Slecht 55% van de leden heeft ons hun e-mail adres gegeven. Na het herhaalde verzoek dit toch te doen heeft dit tot nu toe geleid tot ruim 100 nieuwe mail adressen.
Tot slot uit de voorzitter de zorgen omtrent de toenemende regelgeving van overheid, provincie en gemeente omtrent de uitvoering van onze activiteiten. In Wijdemeren is het op dit moment goed geregeld.
Hierna vraagt de voorzitter de vergadering enkele ogenblikken stilte te houden voor de overleden leden en Ankeveners van het afgelopen seizoen, te weten:
Cor Hagen, J.P. Jongsma, J.P. Loogman, Gerard Vermeulen, Mevr. Van der Lee – Kieviet,
mevr. Schouten – Breeveld, Jan Winthorst, Jan Koster, Hennie Knip, Jan Veenman.

2. Ingekomen stukken.
De secretaris meldt, dat er geen ingekomen stukken zijn.
Hierna bedankt de voorzitter de bestuursleden voor het vele werk dat elk jaar weer gedaan wordt. Niet te vergeten de vrijwilligers, die ook dit seizoen de helpende hand te bieden bij o.a. het sloten, snoeien en maaien. Zo zijn er Marc Pos en Ruud Franken, die veel zaken, o.a. op ICT gebied, hebben geregeld, welke ons anders veel geld zouden hebben gekost. Ook de fam. Veenman en Peter Leistra, die het gras maaien.
Allemaal heel hartelijk bedankt.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 17 okt. 2014.
De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen over en ze worden goed gekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2014 – 2015.
De secretaris laat de vergadering zijn verslag van het seizoen 2014 – 2015 horen. Hierover worden geen vragen gesteld en het verslag is daarmee goed gekeurd.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2014 – 2015 en begroting seizoen 2015 – 2016.
De penningmeester neemt het verslag door en legt uit hoe de balans te lezen, wat de bedragen voorstellen en hoe de berekeningen zijn.
Over de balans waren geen vragen.
Zo ook over de winst- en verliesrekening van het boekjaar geen vragen.
De staat van herkomst en de besteding der middelen gaven geen reden tot vragen.
In de begroting 1 juli 2015 – 2016 is wat hoog gereserveerd, dit is veiliger.
vraag: er is op de zonnepanelen subsidie mogelijk, is hierover iets bekend?
antw.: hiermee zijn we bezig en er wordt aan gedacht.
vraag: in de zomer is er het meeste rendement van de panelen, in de winter
minder. Het terug leveren brengt minder op.
antw.: het gebruik en het opleveren ontlopen elkaar niet veel. het rendement
is zo’n 15%.
Dick: de KNSB heeft de ecotaks afgeschaft, dus als we zelf wat opbrengen, valt het aardig tegen elkaar weg.
vraag: hoeveel leden telt de vereniging op dit moment en hoeveel leden zijn er
nodig voor de statuten materie?
De voorzitter geeft aan dat er nu ±850 leden zijn en legt uit hoe de vergaderprocedure is voor het goedkeuren van de statuten.
Het financieel verslag van de penningmeester wordt onder applaus goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie.
Dhr. Joop van Rijn leest de bevindingen van de kascommissie voor en stelt de leden voor de penningmeester te dechargeren, waarop dhr. Piet Koster het woord vraagt om de juiste formulering voor deze actie wederom aan de vergadering te laten horen.
De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd.
Bij de kascommissie is een klein probleem ontstaan i.v.m. de roulatie. De voorzitter stelt voor dhr. Van Rijn nog 1 jaar in de commissie te houden.
De kascommissie bestaat dan nu uit dhr. Joop van Rijn, dhr. Peter Veerman. Als reserve kandidaat wordt dhr. Geo Veenman aangesteld.

7. Bestuursverkiezing.
Alle herkiesbare bestuursleden worden door de vergadering herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.
Er waren geen tegenkandidaten.


8. Pauze.
De voorzitter biedt de aanwezigen een consumptie aan.
Er wordt bekend gemaakt, dat Robur Schouten jarig is. Hij wordt spontaan toegezongen door de vergadering.

9. Statuten.
De voorzitter licht toe waarom de huidige statuten worden herzien.
De statuten zijn al zo’n 35 jaar oud en moeten aan de huidige tijd worden aangepast.
De taal wordt gemoderniseerd, het bedrag dat het bestuur zonder overleg met de leden mag besteden staat bijvoorbeeld nog in guldens. Er gaat gesproken worden sociale media, website e.d.
Het concept statuten moet door de KNSB goed gekeurd worden. De KNSB ziet graag dat er veel van de model statuten in verwerkt wordt, zoals de manier van herbenoemen van bestuursleden. Onze manier zal anders zijn, dan die in de modelstatuten beschreven staat.
Aan het eind van deze maand staat het concept van onze statuten op de agenda van het bestuur van de KNSB.
In onze huidige statuten staat, dat 2/3 deel van de leden de statuten goed moet keuren. Dit is in de praktijk niet mogelijk, dus moet er een tweede vergadering uitgeschreven worden die binnen drie weken zal plaats vinden. Het volstaat dan dat 2/3 deel van de dan aanwezige leden voor stemt om de statuten aan te nemen.
In de nieuwe statuten vervalt deze regel en kunnen veranderingen in de statuten in 1 keer ter stemming worden aangeboden.
vraag: staat in de statuten of een kascommissie lid 3x mag optreden?
antw.: we zullen het opzoeken.
vraag: welke veranderingen zijn er toegepast?
antw.: op de website zijn de statuten en het concept te lezen en kan er vergeleken
worden.
vraag: KNSB krijgt 80 % uit de modelstatuten, wij hebben 20 % eigen inbreng,
keurt de KNSB dit goed?
antw.: we hebben geen inzicht in hun besluitvorming.
vraag: vraagt de KNSB hier geld voor?
antw.: Nee, we gaan minder betalen door een andere leden benadering.

De vergadering voor het goedkeuren van de nieuwe statuten zal worden gehouden op
6 nov. 2015, in het clubgebouw, om 20.00 uur.

10. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
Er is een vacature van de GTC Toerschaatsen voor een contactpersoon met ijsclubs in het Vechtsplassengebied.
We hebben weer jubilarissen, de volgende personen zijn 50 jaar lid:
Gé Koster, Gerrit Alberts, J. Hartog, Wim Westerveld.
De aanwezige leden Gé Koster en Wim Westerveld krijgen de speld op gespeld en een bos bloemen.

11. Rondvraag.
Roel Hazelager: ik heb 3x acceptgiro gekregen, nu geen uitnodiging ontvangen, (opmerking)
Ieder jaar vraag ik een lijst met leden voor bij het verkooppunt aan het hek. Ik heb hem nog steeds niet.
Als de tijd daar is, zal hij er zijn.

Harry Meester: is er volgend jaar weer een verloting, i.v.m. de prijzen?
Er zal weer een verloting zijn.

Karel Spoor: 5 jaar geleden was ik hier voor de Sofa om het roetfestijn aan te kondigen. Nu vraag ik weer toestemming om dit hier te mogen doen op 9 juli 2016.
Wil de ijsclub een ploeg afvaardigen?
Jazeker.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.
Hij biedt weer een consumptie aan en kondigt nogmaals de volgende vergadering op 6 november aan.

Hans Wammes

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps