De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 13 OKTOBER 2017,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 14 okt. 2016.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017 en begroting 2017/2018.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Peter Veenman, dhr. Geo Veenman en als reserve dhr. Dirk Kasterman.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren: Dick Blom, Johan van Ruitenbeek en mevr. Annie Groenen. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 3 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.


Vrijwilligers voor het sloten kunnen zich opgeven bij dhr. Jan Kemphorst, j.kemphost@hotmail.com , vanaf 21 okt. elke zaterdag.Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps