De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2016

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 14 OKTOBER 2016,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 16 okt. en 6 nov. 2015.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2015/2016.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015/2016 en begroting 2016/2017.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Joop v. Rijn, dhr. Peter Veenman en als reserve dhr. Geo Veenman als reserve.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren: D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek en R. Schouten. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 4 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.


Vrijwilligers voor het sloten kunnen zich opgeven bij dhr. Jan Kemphorst, j.kemphost@hotmail.com , vanaf 21 okt. elke zaterdag.Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps