De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 136e algemene ledenvergadering 13 okt. 2017.

1. Opening.
De voorzitter heet de leden, mede namens alle bestuursleden, hartelijk welkom op de 136e algemene ledenvergadering. De club bestaat nu 130 jaar, maar even geen feestje. De penningmeester zegt dat we zuinig moeten zijn.
De afgelopen winter bracht ons niet wat we hoopten, maar hij moet er toch wat over kwijt. Tijdens de vorstperiode kon de ijsbaan niet open, door een te geringe ijsdikte. Dat weerhield menigeen er niet van om toch te gaan schaatsen. De gemeente moest zelfs 4 verkeersregelaars inzetten, op verzoek van de politie. Anders zou het dorp verstopt raken. Om deze reden was er ook een weiland opengesteld. Hieruit concludeerden de media dat er geschaatst kon worden in Ankeveen.
Al met al erg frustrerend voor de ijsclub en de vrijwilligers, die toch alles weer in orde hadden gebracht.
Door de geringe mogelijkheden iets op het ijs te organiseren loopt het ledenaantal bij de verschillende bonden en verenigingen terug. Ook wij ontkomen er niet aan. We hebben een echte winter nodig !!
De secretaris zal u vertellen wat er het jaar zoal gebeurd is, ook dat wij volgens de gemeente nu bestaan.
De voorzitter bedankt vervolgens de vrijwilligers voor hun inzet, in bijzonder Geo Veenman, Peter Leistra, Harry Meester en Harry Veenman. Zonder hun werk zou het terrein volkomen verwilderen.
Ik wens u een constructieve vergadering toe.
Zoals gebruikelijk houden we nu een moment stilte voor degenen die dit afgelopen jaar zijn overleden:
Rinus Koster, Alie Bosse, Piet Koster, Piet Ketelaar, Jan Woolderik, Mies van Heumen, Mevr. Bijloo-Hannema, Thieu Ponsen, Jan Hagen, mevr. Veenman-Pouw, mevr. Romviel-Van der Straten, Has van Rijn.

2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel leest de secretaris een lijst voor met namen van mensen die zich afgemeld hebben, te weten:
Dick Landsmeer, Egbert Lamberts, Frans van Ginkel, Marc en Patricia Pos, Kees Schouten sr.,George Altena, Henk van Benten, Jan Welle, Betty en Wim Westerveld en Theo Blokker.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 14 okt. 2016.
De secretaris leest de notulen voor. Vanuit de vergadering. Komen geen opmerkingen of vragen en de notulen worden middels applaus goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017.
Het jaarverslag wordt door de secretaris aan de vergadering ten gehore gebracht en tevens middels applaus goed gekeurd.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017 en begroting 2017/2018.
De penningmeester bespreekt de balans, de winst- en verliesrekening en de staat van herkomst en besteding der middelen.
Er is weinig gebeurd aan de boekwaarde, de medaille voorraad staat nog steeds op de balans. Bij de winst- en verliesrekening loopt het wat terug in de inkomsten, er zijn echter ook minder kosten gemaakt.
Er zijn geen schulden.
Bij de voorziening Goede Doelen is euro 1578 bijgekomen door de roeiprestatie afgelopen zomer.
In de begroting zijn sommige posten iets verlaagd, want er wordt ook iets minder gevraagd.

Vraag: Hoeveel leden hebben we en hoeveel zijn er weggegaan?
Het ledenaantallen is 680, er hebben 40 leden opgezegd en er zijn zo’n 10 nieuwe leden gekomen.
Vraag: De voorziening GoedeDoelen is prima, hoe weten de Ankeveners hoe ze een bijdrage kunnen krijgen uit de pot?
De ijsclub bepaalt wie er voor een donatie in aanmerking komt. Een zevenkoppige commissie gaat dit bepalen. Het bedrag in kas moet wel een beetje groeien.

6. Verslag kascommissie.
Door verhindering van een van de leden heeft het bestuur het reservelid dhr. Dirk Kasterman ingezet.
Dhr. Peter Veenman brengt naar voren dat de cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie van de vereniging en adviseert het bestuur de vergadering te vragen de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de administratie is gevoerd, alsmede de presentatie van de cijfers en de toelichting daarop. Hierop volgt een instemmend applaus van de vergadering.
Als nieuw reservelid wordt gekozen dhr. Arie de Jong.
De kascommissie bestaat nu uit Geo Veenman, Dirk Kasterman en als reservelid Arie de Jong.

7. Bestuursverkiezing.
Bij de secretaris hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, de volgens rooster aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld, zodat de voorzitter de vergadering voorstelt deze bestuursleden te herkiezen. De vergadering neemt dit voorstel onder applaus aan.

8. Pauze.
Tijdens de pauze wordt van de aangeboden versnapering gretig gebruik gemaakt.

9. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
Waternet heeft de ijsbaan weer gebruikt als uitvalsbasis voor hun bagger werkzaamheden op de plassen.
De jubilarissen zijn moeilijk boven water te krijgen. In het verleden is een en ander niet goed geadministreerd. Het kan daarom zijn dat niet iedereen die er recht op heeft, bejubeld wordt.
Dit jaar zijn de jubilarissen:
Arnold Ketelaar, Harry Torsing, Peter van Heumen, Herman van Rijn (aanwezig), Henk Holdinga, Piet Holdinga, Peter van Mameren, Fred Bosse, (niet aanwezig)

10. Rondvraag.
• Gé Leurs begint de rondvraag met zijn hartelijke dank uit te spreken aan de ijsclub voor het bieden van de gelegenheid het ijsclubterrein te gebruiken om het lustrum van het Havenloos Mannenkoor zo glansrijk te kunnen vieren. Hij biedt het bestuur een kruikje bitterdrank aan.
Vervolgens grijpt hij de gelegenheid aan een volgend spektakelstuk aan te kondigen, nl. De Passion. Hierbij wordt wederom het clubgebouw benut bij de afsluiting van de opvoering ervan. Hij vertelt een en ander over het generen van inkomsten, zoals de verkoop van entree kaartjes.
Tot slot vindt hij, dat er meer vrouwen bij de vergadering zouden moeten zijn. Zijn idee: laat de bestuursleden als chippendales optreden.

• Vraag: een aantal jaren geleden was er iemand, die middels een installatie het water in de ijsbaan kon koelen. Wordt dit nog wat?
Antw. dit zit er nog niet in.

• Vraag: mag de ijsclub bij vorst geen koek- en sopie tent neerzetten om toch wat te verdienen?
Antw. we gaan bekijken of dit mogelijk is, maar het zal moeilijk zijn, omdat dan de baan niet open is. Bedankt voor het meedenken.

• Vraag: er is elk jaar een curling competitie, ik heb er nog niets van gehoord.
Antw. we worden als ijsclub uitgenodigd en dan gaan we een team samenstellen. Deze week is de uitnodiging gekomen.

• Vraag: de ijsclub heeft in zonnepanelen geïnvesteerd. Ik ben benieuwd wat dit oplevert, wat is er mee gebeurd?
Antw. op het dak ligt een set van 3000 kilowatt en heeft 2500 kilowatt opgeleverd. Ook hebben we geconstateerd, dat in de vaste lasten teveel ampère (80) betalen. In ijsloze tijden hebben we dat niet nodig. Dit kost ons €2000,-. 35 Amp. is voldoende en kost € 800,-. Wanneer er meer vermogen nodig is regelen we dit op dat moment.

• Vraag: wanneer is een clublid een wanbetaler?
Antw. we spreken niet over wanbetalers, na 2 jaar niet betaald te hebben, wordt men van de ledenlijst afgevoerd.

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Hans Wammes.

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps