De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 135ste algemene ledenvergadering, tevens 129ste jaarvergadering, welke is gehouden op 14 oktober 2016 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de RK kerk te Ankeveen.

Aanwezig:

Peter van Bennekom (voorz), Dick Blom (penningm), Hans Wammes (secr.), David Pos, Johan van Ruitenbeek, Martin Koster, Gerard Klarenbeek, Sander de Kwant, Robur Schouten.

Totaal aanwezig: 89 personen. Inclusief het bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van:

Leon van Vliet, Fam. J. Hoekman, Ria en Jaap Beemsterboer, Goos Glijn, George Altena, Frans van Ginkel, Henny Vrakking. Zij dankt tevens het bestuur en de vrijwilligers voor de inzet van het afgelopen seizoen.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet daarbij de aanwezigen hartelijk welkom op de 135ste ledenvergadering, tevens 129ste jaarvergadering.
Hij vervolgt met:
Afgelopen winter was wederom zeer teleurstellend voor de IJsclub en de schaatsliefhebbers
Maar.. er is toch geschaatst op de Ankeveense plassen, een paar waaghalzen hebben dat via de sociale media laten zien, met als gevolg dat er de volgende dag tientallen schaatsers naar Ankeveen kwamen.
Met als dieptepunt dat een schaatser, nota bene een ijsmeester en natuurijs coördinator van een ijsclub uit Rijsenhout er tijdens een video opname doorzakte. Dit was allemaal te zien op You Tube wat ook weer de pers haalde.
Dit is waar ik vorig jaar in mijn opening voor waarschuwde, is het straks met de snelle communicatie nog wel beheersbaar. En dan denk aan de periode met dun en onbetrouwbaar ijs.

Voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Onze secretaris zal zo meteen in zijn jaarverslag wel opsommen wat er zoal gebeurd is.
Ik wil vooral de bestuursleden bedanken voor hun werk en inzet,
met de gedachte dat het ook deze keer misschien wel weer voor niets is gedaan.
Maar ook de mensen die gevraagd en ongevraagd veel werk voor de IJsclub verrichten.
Peter Leistra en de fam. Veenman enorm bedankt voor het maaien van ons terrein en ook
Harry Meester was regelmatig voor ons aan het werk.
Op het gevaar af dat ik namen en mensen vergeet. Wil ik iedereen die ons geholpen heeft bedanken.

2. Ingekomen stukken.
De secretaris leest de berichten van verhindering voor. Verder geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 16 okt. 2015.
De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen over en ze worden goed gekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2015 – 2016.
De secretaris laat de vergadering zijn verslag van het seizoen 2015 – 2016 horen. Hierover worden geen vragen gesteld en het verslag is daarmee goed gekeurd.
Er is alleen een opmerking over de Dammerkade keet, wanneer we een kassa rijtuig hebben, mag de Dammerkade keet wel Dammerkade chalet heten.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015 – 2016 en begroting seizoen 2016 – 2017.
De penningmeester licht de balans 2016 , de winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2015 t/m. 30 juni 2016 toe en de staat van herkomst en besteding der middelen en hoopt dat hier geen vragen over zijn.
Vervolgens komt de begroting over de periode 1 juli 2016 t/m. 30 juni 2017 aan de orde.
De heer Gerard van Schie deelt mede dat hij een verschil van € 11,- heeft gevonden tussen de balans van 2015 en die van 2016. Hij vraagt zich af of de kascommissie dit ook gezien heeft.
De penningmeester merkt op dat dit scherp is gezien. Dhr. Van Schie heeft een concept balans met de ware balans vergeleken. De kascommissie heeft alleen de ware balans gezien en kon het verschil daarom niet opmerken
Vraag: de energiekosten zijn hetzelfde gebleven. Wat hebben de zonnepanelen opgeleverd?
Antw. de opbrengst van de zonnepanelen is dit jaar nog niet door de Nuon doorgevoerd.
Vraag: letten jullie op de omvormer van de zonnepanelen, wanneer hiermee iets gebeurt heb je geen opbrengst.
Antwoord: we zijn hiervan op de hoogte.

6. Verslag kascommissie.
Dhr. Joop van Rijn vertelt dat de kascommissie heeft vastgesteld, dat de penningmeester de boeken goed op orde heeft. Hij stelt derhalve het bestuur voor de vergadering te adviseren de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering stemt middels applaus in met het voorstel.
Joop heeft door omstandigheden drie jaar in de kascommissie gezeten, hij wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inspanningen.
De nieuwe kascommissie bestaat nu uit dhr. Peter Veenman en dhr. Geo Veenman. Als reserve kandidaat is aangesteld dhr. Dirk Kasterman.

7. Bestuursverkiezing.
Alle herkiesbare bestuursleden worden door de vergadering herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.
Er waren geen tegenkandidaten.

8. Pauze.
De voorzitter biedt de aanwezigen een consumptie aan.

9. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
In de Hollandse polder is het baggeren weer begonnen, dit zal duren tot het broedseizoen. Er schijnt en grote hoeveelheid fosfaten in het water te zitten.

Dhr. David Pos geeft een korte verhandeling over de stand van zaken bij de KNSB en het Gewest NH/U.:
Wij zijn met onze Drie Daagse aangesloten bij de Stichting Natuurijs Klassiekers. Wij blijven tevens meedingen naar het NK natuurijs in Ankeveen. Unox en KPN zijn hoofdsponsors van de SNK.
Onze club heeft ook goede contacten met het Gewest voor 2 onderdelen: het toerisme en de marathon.
Het Gewest heeft een financieel probleem: op 5 ijsbanen worden uren gehuurd voor de wedstrijdschaatsers. De bezetting hiervan loopt al jaren met 3% af, waardoor er uren terug gegeven moeten worden om niet meer verlies te lijden.
De prijzen van de abonnementen kunnen ook niet telkens maar verhoogd worden.
De ijsbanen in ons Gewest beraden zich op een actie/aanbieding naar de ijsclubs: kom met je jeugd of school voor een gereduceerd bedrag naar de kunstijsbaan, de ouder mag dan ook mee schaatsen.
Zoals u waarschijnlijk vanuit het nieuws heeft kunnen vernemen, kampt de KNSB met grote financiële problemen. Het eigen vermogen is op onbegrijpelijke wijze in 1 jaar geslonken van 4,5 naar 1,5 miljoen euro geslonken.
Voor de gewesten zal geld ter ontwikkeling van talenten vrij gemaakt moeten worden en zal de begroting door de ledenraad, waarvan ik vanuit ons gewest lid ben, goed gekeurd moeten worden.

10. Rondvraag.
Dhr. Joop van Rijn vraagt of hij de contributie niet voor tien jaar tegelijk kan betalen.
We zullen gaan bekijken of en hoe dit mogelijk zal worden.
Dhr. Jaap Vermeulen stelt voor de contributie op minimaal € 4,- te bepalen en de leden zelf de vrijheid geven dit vrijwillig te verhogen
Het geld komt meer van de toertochten, dan van de contributies, dus eigenlijk zo laten.

Vervolgens worden de leden die 50 jaar lid zijn met een speld en een bos bloemen verrast.
Deze leden zijn: Jan Meester, hr. Sikking, André Ketelaar, Gijs Koster,Co Splinter en Jan Splinter.
Niet alle jubilarissen waren aanwezig.

De voorzitter wijst de vergadering op de mogelijk dat men weer aan het sloten deel kan nemen en zich bij Jan Kemphorst op kan geven.

Hierna komt dhr. Paul Berkhout met een onverwachte donatie van minstens € 11,- op de proppen, opgehaald in zijn pet. Dit ter aanvulling van het niet bestaande tekort op de balansen.


Hans Wammes.

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps