De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 141ste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 13-10-2023.

Aanwezig: bestuur en leden, totaal 59 personen.

Bericht van verhindering:
Bestuursleden: Martin Koster, Robur Schouten..
Leden: Hans v.d. Poel/Mieke v. Dungen, Marc en Patricia Pos, J. Hoekman, Goos Glijn, Fred Meester, Cees Schouten, Sjaak v. Bennekom, Joost Bakker, Willem Hogenberg, Hein Stulenheim, Yvonne Wakker/Frank Senteur, Monique van Dijk, Willem de Leeuw, Peter Veenman, Gerrit Schouten, Marc Mosterd, Henny Vrakking.

1. Opening.
De voorzitter heet de leden en het bestuur hartelijk welkom op deze A.L.V. van de Ankeveense IJsclub.
Hierna verzocht de voorzitter, ter nagedachtenis van de overledenen, Jan v. Vliet, Ben v. Dijk, Piet Splinter, Theo Torsing, Rietje Veenman, Mevr. Winthorst, J. Ockhuijsen, E. Anhalt van Houten en H. v. d. Velde enkele ogenblikken stilte.

2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen
De notulen worden door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen over gemaakt of vragen gesteld.
De notulen worden door de vergadering goed gekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2022/2023.
De secretaris brengt zijn verslag aan de vergadering ten gehore.
Over het jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen.
Het verslag wordt door middel van applaus goedgekeurd.

Hierna kondigt de voorzitter aan, dat er voor de verloting twee sprekers zullen zijn. Frank van Ruitenbeek over de activiteiten binnen de club wanneer het nog geen ijstijd is, en Teun Breedijk over zijn boek “De IJsmeester”, dat hij schreef samen met Johan Boef.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2022/2023 en begroting 2023/2024.
De penningmeester geeft uitleg van de balans en behandelt diverse bladzijden in zijn verslag. Hij maakt melding van een toename van het werkkapitaal met € 97 ,- !
Zoals gewoonlijk zijn er geen vragen of opmerkingen over zijn financieel beheer.

6. Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie krijgt Eric Torsing het woord. Hij verklaart, dat alle stukken en bescheiden omtrent de financiën en de balans in orde zijn en hij beveelt het bestuur aan de vergadering te vragen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid, hetgeen door de vergadering middels applaus wordt opgevolgd.
Als nieuw lid voor de kascommissie wordt gekozen Dhr. P. Berkhout.

7. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden Annie Groenen, Dick Blom, Leon van Vliet en Martin Koster worden door de vergadering herkozen voor een volgende periode.
Als opvolger voor de secretaris Hans Wammes wordt Linda Walrave voorgesteld. De voorzitter omschrijft haar als nauwgezet, computervaardig en zeer geschikt voor deze functie.
Linda wordt middels applaus gekozen voor de functie van secretaris.
De voorzitter vraagt Linda om naar voren en plaats te nemen aan de bestuurstafel. Zij krijgt van Hans, als vorm van overdracht, zijn nauwelijks gedragen bestuur jas, die haar in de winter, op het ijs, lekker warm kan houden.
Vervolgens wendt de voorzitter zich tot de scheidende secretaris en spreekt hem toe met een uitvoerige speech.
Hij weidt uit over zijn kwaliteiten, werkzaamheden en zijn manier van doen. Tevens geeft hij aan dat Hans zijn hand- en spandiensten zal blijven vervolgen als vrijwilliger.
Als klap op de vuurpijl benoemt hij hem tot erelid van de Ankeveense IJsclub.
Hans zegt in zijn speech, dat hij hierdoor volkomen verrast is. Hij vindt dit een eervol en emotioneel moment voor hem en dat hij met een geweldig en hartelijk bestuur zijn werkzaamheden heeft kunnen verrichten.
De voorzitter speldt hem de bijbehorende onderscheiding op en van Annie krijgt hij een prachtige bos bloemen.
De vergadering geeft blijk van waardering door een enthousiast applaus.

8. Pauze, hierin kan iedereen van een consumptie, aangeboden door het bestuur, genieten.

9. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
Er zijn geen mededelingen of voorstellen.
Frank van Ruitenbeek krijgt nu het woord om te vertellen over de werkzaamheden van de bestuursleden tijdens lente, zomer en herfst.

10. Rondvraag.
Willem Vermeulen: is er nog aan Gerard van Schie gevraagd de vergadering bij te wonen? Dit is niet gevraagd, hij heeft de uitnodiging ontvangen.
Willem vervolgt met de woorden, dat Gerard het bijzonder leuk te vinden nog eens een echte ijsperiode mee te maken.
Paul Berkhout vindt het een goed zaak dat de club zich inschrijft voor de zgn. Clubsupport. Wanneer je je inschrijft, kun je een bepaald geldbedrag ontvangen.
We gaan deze tip verder onderzoeken.
Na de rondvraag worden de 50-jarige jubilarissen, Cees Schouten, G. Bruns Cor van Schaik en Geurt Holdinga naar voren geroepen om de bijhorende speld en een bos bloemen te ontvangen.

11. De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan Teun Breedijk over zijn boek “De IJsmeester”.
Teun brengt een enthousiast verhaal over alles wat erbij komt kijken om het ijs te lezen en goed te keuren om op te schaatsen.
Na deze verhandeling, ondersteund door filmpjes, foto’s en teksten komt er tijd voor de heringevoerde verloting.
Het verschil met vorige verlotingen is het aantal prijzen.
Vroeger kreeg iedereen iets, nu is er gekozen voor een beperkt aantal mooie prijzen.

Geachte leden van de Ankeveense IJsclub,
U heeft nu de laatste notulen gelezen, die door mij werden samengesteld.
Gegroet allemaal en ik hoop u op het ijs eens weer te zien.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps