De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, oktober 2022

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 14 OKTOBER 2022,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2021.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren G. Holdinga en Joop van Rijn. Reserve lid is dhr. Peter de Kwant.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek, R. Schouter. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps